Last Minute  utazások
utolsó helyek

Részletek

Akciós olaszországi utazások

Részletek

Horvátországi utazások
19.990 Ft-tól

Részletek

Olaszország busszal
körutazás és városlátogatás

Részletek

Tengerparti utazások és nyári programok
- buszos nyaralás 2024 -

Részletek

Utazási szerződés

Utazási szerződés és Előzetes tájékoztató

 

Utazási Iroda: ADUTOURS Utazási Kft., (Székhely/Telephely/Levelezési cím: 1074 Budapest, Hársfa u. 2. Tel: +361/413-6790; Fax: +361/413-7790; Ügyeleti telefonszám: +3620/290 30 93; e-mail: adutours@t-online.hu, MKEH eng.szám: U-001054/2009, Adószám: 14873074-2-42; Cégjegyzékszám: 01-09-923969, az Adutours Utazási Kft.-t nyilvántartó bíróság a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság (1051 Budapest, Nádor utca 28; Tel: +361/354-4800; Fax: +361/311-1216; E-mail cím: fovaros@iroda.e-cegjegyzek.hu). Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály (BFKH), mint engedélyező, nyilvántartást vezető, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak az elérhetősége: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919.)

 

Az utazási szerződésre vonatkozó egyéb jogszabályok:

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben, és az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017 (XII.28.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően az Adutours Utazási Kft. az alábbiakban teszi közzé általános utazási feltételeit. Az alábbi tájékoztató, valamint a programfüzetben közölt információk (weboldal, hirdetés; szórólap) az utazási szerződés részét képezik. Az utazási szerződésre a programfüzetben, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az utazásszervező és- közvetítő tevékenységről szóló 213/1996 (XII.23.), Korm. Rendeletben és a hatályos Ptk.-ban foglaltakat kell alkalmazni.

 

I. Utazási szerződés létrejötte

1. Az utazási szerződés létrejön, amikor az utazást a megrendelő (utazó) megrendelte, a díj előlegét befizette, jelentkezését az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. elfogadta, nyilvántartásba vette és visszaigazolta.

Az előleg megfizetése a foglalás után 8 naptári napig esedékes. Eddig az időpontig tartja fent az úton való részvételt az utazás szervező iroda. a befizetési határidő lejárta után jogában áll a szervező irodának értékesíteni a ki nem fizetett helyeket.

2. Az utazási iroda szerződéses partnerének, megrendelőnek - kétség esetén - a foglalást intéző személy tekintendő, akkor is, ha név szerint más utazók számára intézte a foglalást.

3. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását és minőségét jelen szerződéshez mellékelt tájékoztató tartalmazza.

4.  Az utazási szerződés az utazásszervező és a szerződést aláíró személy(ek) között jön létre. Amennyiben az utazót harmadik személy, mint megbízott képviseli, az utazásszervező nem köteles vizsgálni a megrendelő (szerződést aláíró) képviseleti jogosultságát. Ebben az esetben a szerződéssel járó kötelezettségek a szerződést aláíró harmadik személyt terhelik, a szerződéssel járó jogok a szerződésben megnevezett utazót illetik. Amennyiben a megbízó a megbízási jogviszony létrejöttét jogszabály által meghatározott magánokirattal igazolja, úgy a megbízottként eljáró személyt illetik (terhelik) a szerződéssel járó jogok és kötelezettségek. Ebben az esetben a megbízott köteles átadni az utazónak minden, utazással kapcsolatosan részére átadott, megküldött iratot, értesítést, információt. A jogosulatlan képviseletből vagy irat, információ át nem adásából felmerülő (utazót, utazásszervezőt érintő) kárért a megbízottként eljáró személy teljes felelősséggel tartozik.

5.  On-line megrendelés esetén az utazó megrendelése elküldésével elfogadta az utazásszervező utazási feltételeit. Ebben az esetben az utazási szerződés akkor jön létre, ha az utazásszervező a megrendelést írásban visszaigazolta. On-line megrendelés esetén szerződéskötésnek minősül az is, ha az utazó visszaigazolásunk alapján az esedékes díjat befizette, de a kiküldött utazási szerződést aláírva nem juttatta vissza az utazásszervezőnek (szerződéskötésre utaló magatartás!).

6. Az utazásszervező az utazási szolgáltatásról számlát állít ki. Az ÁFA törvény előírásai szerint 2010. január 01-től nem csak természetes személy lehet utazó, mint az utazásszervezői szolgáltatás megrendelője.  Nem természetes személy esetében azonban nyilatkoznia kell arról, hogy nem adóalanyként vagy nem adóalanyi minőségében, illetve egyéb esetekben saját nevére és javára veszi igénybe, nem értékesíti tovább, vagyis végfelhasználóként rendelte meg a szolgáltatást! Amennyiben az utazást megrendelő (pld. céges utazás vagy harmadik személy) nem nyilatkozik hitelt érdemlően (cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazott esetében hiteles meghatalmazás becsatolásával) a fentiekről, úgy az utazási szolgáltatás díjára az ÁFA Tv. előírásai alapján + 27% ÁFA-t számolunk fel, melyet az arra jogosultak visszaigényelhetnek.

 

II. Az Utazó jogai és kötelezettségei:

1. Az Utazó kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a ADUTOURS UTAZÁSI KFT. útmutatásai alapján.

2. Az Utazó köteles az indulás dátumát, helyét, óráját, valamint a kint tartózkodás leforgása alatt az idegenvezetővel való találkozás idejét tiszteletben tartani. Ugyanez érvényes a visszaindulásra is (Várakozási idő az utazóra max. 15 perc, majd jegyzőkönyv felvételt követően elindul.). Ellenkező esetben a találkozás időpontjának nem betartásából eredő összes költséget kizárólag az Utazó viseli.

3. Az Utazó és az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. a szerződés teljesítése során – különösen a rövid határidős megrendelések esetén – kötelesek együttműködni. Ennek keretében a felek, kötelesek elérhetőségeikről, azok megváltozásáról – különös tekintettel az Utazó telefonos elérhetőségére! – egymást értesíteni, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie.

4. Ha az utazás ideje alatt az Utazó saját elhatározásából lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékére sem tarthat igényt.

5. Az utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori (útlevél, vám, vízum....) jogszabályokat betartani. Ennek elmulasztása esetén keletkezett károk és többletköltségek az Utazót terhelik. Amennyiben az Utazó a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, az utazásszervező jogosult az Utazóval szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni. Az utóbbiak vonatkoznak arra az esetre is, ha az utazó a megadott indulási időpontnak megfelelően nem jelenik meg a társasutazás indulásakor. Várakozási idő az utazóra max. 15 perc, majd jegyzőkönyv felvételt követően elindul.

6. Az utazás során az Utazó által harmadik személynek okozott kárért az Utazó felel.

7. Az utazó köteles úti okmánya érvényességéről gondoskodni. E miatt meghiúsult utazásért az utazásszervező irodát nem terheli semmilyen fizetési kötelezettség.

8. Az Adutours Utazási Iroda által szervezett utazásokon kizárólag 4 éven felüliek vehetnek részt.

 

III. Poggyász:

Az utazótérbe felhozott kézitáska őrzéséről az Utazó maga gondoskodik. Az utazás időtartama alatt a csomagtérben elhelyezett csomagokért csak a saját hibából eredő csomagvesztésért és megrongálódásért felelős az utaztató.

A közlekedési eszközökön, szálláshelyeken, programok helyszínein elhagyott tárgyakért az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. felelősséget nem vállal.

Kisállatok, háziállatok, romlandó áruk, valamint az emberi életet és környezetet veszélyeztető anyagok, hatósági előírásba ütköző áruk szállítása tilos! Dohányzás az autóbuszon tilos!

Kizárható az utazásból az a személy, aki veszélyezteti utazótársait, a közlekedés biztonságát (fertőző beteg, alkoholos, kábítószeres befolyásoltság).

 

IV. Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei:

1. Amennyiben az utazás vis major okok miatt (mint például: természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai változások, a közúti, vasúti, ideiglenes lezárása esetén) elmarad, vagy módosításra kerül sor, az utazási iroda kártalanítási felelősséggel nem tartozik.

2. Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal - a befizetett összeg visszafizetése mellett - elállhat az utazási szerződéstől, ha az utazáshoz szükséges legkisebb létszámot (min. 35 fő) nem éri el a jelentkezők száma. Ebben az esetben:

a) Az utazó az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazási irodának lehetősége van. Ha a szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező a különbözetet az utazó részére megtéríti.
b) Az utazó kérheti a teljes befizetett díj visszafizetését és annak a visszatérítés időpontjában járó törvényes kamatának megtérítését, melynek első napja a részvételi díj megfizetésének dátuma.

Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért illetve természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.

3. Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. az utazás megkezdése előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron értékesíti. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utazók részére nem biztosíthatók. Az akciós árakon jelentkezett utazók tudomásul veszik, hogy esetenként a meghirdetettnél alacsonyabb színvonalú szolgáltatásban részesülnek, mint a teljes részvételi díjat fizetett utazók. Ilyen estben utólagos reklamációt nem fogadunk el.

4. Utazásközvetítői szerződés alapján az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. az utazó megbízásából más utazási iroda, szolgáltató árualapját, szolgáltatásait is lekötheti, megrendelheti. Ebben az esetben az utazást, szolgáltatást szervező iroda utazási feltételei érvényesek. Ilyen esetben az ADUTOURS UTAZÁSI KFT.  a szolgáltatást teljesítő magatartásáért csak akkor felel, ha az utazó felé történő megfelelő tájékoztatás átadásában mulasztás terheli.

 

V. Autóbuszos utazás:

1. Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT-vel szerződött partnerek biztosítanak autóbuszokat az utazások időtartamára. Az autóbuszok forgatókönyv szerint előre megtervezett útvonalon haladnak, ill. tartanak megállókat. Fel- és leszállásra csak az előre megtervezett helyeken van lehetőség, a tervezett útvonalat, megállóhelyeket a ADUTOURS UTAZÁSI KFT.  az utazási szerződésben,annak megkötésekor írásban közli. A nagy távolságok és az előre nem látható, váratlan események miatt a járatok megtervezett menetideje, esetleg útvonala megváltozhat. Az ebből eredő késésekért a ADUTOURS UTAZÁSI KFT-t felelősség nem terheli. Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba, akadály elhárításáról.

Célszerűségi megfontolásból az Iroda az útvonal megváltoztatásának jogát fenntartja.

Kis létszámú utaknál mikróbuszt, nagyobb létszámú utaknál emeletes buszt is indíthat az iroda.

 

 

VI. Fizetési feltételek:

1. Jelentkezéskor a részvételi díj 40%-a a befizetendő előleg. Amennyiben a teljes összeg a 20.000 Ft-ot nem éri el, jelentkezéskor a teljes részvételi díj fizetendő, mivel a szerződés teljesítéséhez igénybe vett közreműködővel kötött szerződés ezt előírja. Irodánk 1.500 Ft/fő adminisztrációs díjat számol fel a megjelölt utazásokra.

2. A teljes részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal köteles az utazó befizetni, erről külön értesítést nem küld az iroda a megrendelőnek. Amennyiben a jelentkezés 30 napon belül történik, akkor jelentkezéskor a teljes részvételi díj fizetendő. Ha a befizetési határidőt az utazó nem teljesíti, a megrendelést (visszaigazolt megrendelést is) az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. lemondottnak tekinti.

3. Különböző kedvezményeket nem lehet összevonni.

4. 35 fő alatti utaslétszám esetén mérlegeli az iroda az utazás elindítását. Ha utazás indul, ennek érdekében felár megfizetése szükséges, melynem mértékét minden programleírásnál feltüntetünk.

5. Az Utazási szerződés alapján fizetendő teljes részvételi díj megfizetésének módja: átutalás vagy készpénzes fizetés.

 

VII. Lemondási feltételek:

1. Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. jogosult a részvételi díjat a jogszabályban előírt esetekben (a szállítási költségek - ideértve az üzemanyagköltségeket - az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek- az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forintárfolyamának változása miatt kerülhet sor) az indulást megelőző 20. napig felemelni, de ennek mértékét és indokát köteles az Utazóval írásban közölni. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8 %-át meghaladja, az Utazó az erről szóló értesítés kézbesítésétől számított 48 órán belül az utazási szerződéstől elállhat, de ezen fenti költségek csökkenését is érvényesíti a Társaság. A teljes csomag árának 8 százalékát meghaladó áremelkedés esetén az utazó lemondási díj nélkül felmondhatja a szerződést és 14 napon belül visszakapja a teljes összeget.

2. Az utazónak jogában áll az utazást bármikor lemondani /felmondani/ a lenti bánatpénz megfizetése mellet. Az elállási nyilatkozat az Utazási Iroda kézhez vételével válik hatályossá. Az Utazó nyilatkozata nélkül is elállásnak minősül, ha az Utazó nem kezdi meg az utazását. Ez utóbbi esetben az elállás időpontja az utazás megkezdésének időpontja. Ha az Utazó az 1. pontban meghatározott okoktól eltérő indokkal áll el az utazástól, köteles az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. kárának ellentételezésére kártalanítást teljesíteni azonnali hatállyal (bánatpénz), amelynek az indokoltságát és a mértékét az utazó a jelen szerződéssel elfogadja.

 

Az utazás kezdőnapját megelőző:

» 0 (60 napnál korábban)≤ 60 napig- 5.000 Ft/fő

» 59- 46 napig – az utazási díj 10%-a; (min. 5.000 Ft/fő)

» 45- 36 napig – az utazási díj 25%-a; (min. 5.000 Ft/fő)
» 35 - 21 napig - az utazási díj 40 %-a; (min. 5.000 Ft/fő)
» 20 - 11 napig - az utazási díj 70 %-a; (min. 5.000 Ft/fő)

» 10. naptól - az indulásig a 100 %-os utazási díj, bánatpénz fizetendő az utazó részéről az irodának.

3. Az Utazási Iroda jogosult az Őt megillető összegnek a részére az Utazó által fizetett összegből (részvételi díj, stb.) történő levonására. A levont összeg a teljes részvételi díjból számolandó!

4. Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is elállhatnak a szerződéstől és ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre lehetnek jogosultak.

5. Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén - így például ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági akadályok merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot - az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.

A lemondás napja beleszámít, az utazás napja nem a bánatpénz elszámolásánál.

 

VIII. Módosítási feltételek:

1.          Lehetőség van az utazás átruházására is, így az Utazó által kezdeményezett bármely nemű módosítás esetében 2.000,- Ft/fő módosítási díjat kell fizetni (név-, időpont-, stb.). A módosításra az utazás megkezdése előtt 1 héttel már nincs lehetőség, mivel a szerződés teljesítéséhez igénybe vett más vállalkozás részére a díjat az irodának át kell utalnia az utasok nevével együttesen.

2.          Amennyiben az Utazó valamilyen kedvezményes utazásra fizetett be, de a későbbiekben bármilyen módosítást kér (név, időpont, stb.), úgy a kedvezményre már nem jogosult (kivéve plusz szolgáltatások igénylése).

IX. A részvételi díj tartalmazza:

A részvételi díj a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatások árát, az utazási iroda szervezési díját, valamint az általános forgalmi adót tartalmazza.

 

X. Fakultatív programok, belépődíjak:

1. Fakultatív kirándulásainkról programleírásainkban olvashatnak. A fakultatív kirándulásokra történő jelentkezés és díjának megfizetése a helyszínen, a feltüntetett valutában történik.

A fakultatív kirándulást a helyszínen a külföldi partneriroda szervezi.

Előfordulhat, hogy kellő létszám hiányában a program elmarad (min.25 fő).

2. A belépődíjak árát a részvételi díj nem tartalmazza. A helyszínen fizetendő valutában. Az  út során előfordulhatnak olyan az Iroda által előre nem várt események, amelyek miatt az utazónak egyéb díjakat, költségeket kell megfizetnie, így kérjük a költségekre rendelkezzenek legalább akkora plusz fedezettel, mint amennyi a részletes programleírásban foglalt összeg. A fakultatív programok és a belépődíjak árai tájékoztató jellegű, az ár változtatás jogát irodánk fenntartja!

 

XI. Hibás teljesítés:

1. Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Hibás teljesítés esetén az Utazó szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utazó szavatossági igényeinek kielégítésére az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017 (XII.28.) Korm. rendeletben és a hatályos Ptk.-ban foglaltak az irányadók.

2. Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. nem felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza.

3. Ha az Utazó, a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul írásban kell közölnie az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. idegenvezetőjével (utazókísérőjével). A közlés késedelméből eredő kárért az Utazó felelős és a bizonyítási teher az utazóra hárul.

4. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát aláírva, az Utazónak át kell adni. A jegyzőkönyvet a kárigénnyel együtt az Utazó az utazás befejezésétől számított 8 napon belül ajánlott levélben/emailban köteles az utazási irodának eljuttatni. Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. kizárólag az egyénileg benyújtott panaszokat vizsgálja ki. A helyszíni jegyzőkönyv idegenvezetőnk (utazókísérőnk) általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését.

5. A kifogás jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az Utazót terhelik, és az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. mentesül a kártérítési kötelezettség alól. Az Utazót az utazásszervező hibás teljesítése esetén is együttműködési és kárenyhítési kötelezettség terheli.

6. Az időben benyújtott panaszlevekre az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. 30 napon belül válaszol. A fenti módon és időben jelzett kártérítési igények érvényesítésének végső határideje 2 év. A panaszügyintézés helye az iroda székhelye, azaz 1074 Budapest, Hársfa u. 2.

7. A kártérítés nem vonatkozik az Utazó poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az Utazónak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni.

8. Az Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában alávetik magukat a Budakörnyéki Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

9. Az utazó jogosult arra, hogy saját maga orvosolja az utazási szerződés hibás teljesítését a fentiek hiányában, és követelheti az utazási irodától a keletkező szükséges költségei megtérítését, ha az utazási iroda nem tesz megfelelő lépéseket /csak akkor ha a felvett jegyzőkönyv ellenére az Iroda a vállalását határidőben nem teljesíti/ és azt az Iroda az utazó által meghatározott ésszerű időn belül nem javítja ki.

10. Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát, azaz a felvett jegyzőkönyv ellenére az Iroda a vállalását határidőben nem teljesíti.

11. Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti az Iroda akkor, ha azt a felvett jegyzőkönyv ellenére az Iroda határidőben nem teljesíti.

12. A weboldalunkon, a programleírásoknál szereplő képek illusztrációk. Az ebből eredő esetleges problémákért kártérítési felelősséggel nem vállalunk.

 

XII. Biztosítás:

1. Az útra való jelentkezéskor stornó biztosítás (útlemondási biztosítás) köthető, melynek mértéke a teljes részvételi díj 5 %-a. Baleset-,Betegség-,Poggyász biztosításra nem köthető. Ez alapján a biztosító vállalja, hogy amennyiben az Utazó - a biztosító által meghatározott események miatt - nem tudja utazását megkezdeni, önrész levonásával (20%, min. 10.000 Ft/fő) a befizetett összeget visszatéríti. A biztosító által elfogadott eseményekről az Utazó részletes tájékoztatást kaphat az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. irodájában. A stornó biztosítás megkötése nem kötelező, de erősen javasolt!

2. Stornó biztosítás (útlemondási biztosítás) kizárólag az előleg befizetésével egyidejűleg köthető.

3. Stornó biztosítás (útlemondási biztosítás) nem köthető 10.000 Ft alatti összegű részvételi díjra.

4. Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. által szervezett utakra a Baleset-, Betegség-, Poggyász-, biztosítás (BBP) megkötése erősen javasolt! A BBP díja a részvételi díjon felül fizetendő.

Baleset, betegség, illetve egyéb kár esetén az Utazó vállalja az abból eredő költségek helyszíni kifizetését, erre a ADUTOURS UTAZÁSI KFT. vagy képviselője nem kötelezhető.

Az Utazók kárigényüket a biztosító felé kizárólag a káreset helyszínén felvett hivatalos jegyzőkönyv (kórház, rendőrség, szállásadó) benyújtásával érvényesíthetik. Utólagos jegyzőkönyv kiállítására és kárigény érvényesítésére nincs mód.

A biztosítás kötése nem kötelező, az az utazó felelőssége. A megkötés elmulasztásából eredő kár megtérítésére az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. semmilyen körülmények között nem kötelezhető.

5. Kárigény esetén az Utazó közvetlenül a biztosítóhoz fordulhat.

6. Az ADUTOURS UTAZÁSI KFT. vagyoni biztosítékát az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. nyújtja; (Címe: 1813 Budapest, Pf. 245.Telefon: 477-4800, Fax: 476-5710, e-mail: ugyfelszolg@aegon.hu). A hazaszállítás és a kényszerű kint tartózkodás esetére még további biztosítást kötött, mely a 2018. július 1-től hatályos törvényi rendelkezésnek megfelel, s szavatolja az Utazók teljes biztonságát illetve teljes körű kártalanítását egy esetleges fizetésképtelenség esetén.

Kötvényszám: VBB78446/138541

 

A vagyoni biztosíték által fedezett kockázatok: a biztosító kezességet vállal a biztosított által kötött utazási szerződésből eredő, a biztosítottat terhelő kötelezettségek nem megfelelő, vagy nem teljesítés esetén az utazókat ért vagyoni károk megtérítésére, ha a szerződésben meghatározott díjat számára megfizették.

A vagyoni biztosíték területi hatálya: a világ összes országa.

 

XIII. Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség:

1.          Az utazási szerződés részét képezi a minden egyes programokhoz csatolt részletes leírást, amelyben a fentieken kívül az utazó tájékoztatást kap az alábbiakról: úti cél, útvonal, éjszakák száma; szállítóeszközök és jellemzőik: indulás, érkezés ideje, helye, szálláshely adatai, a célország szabályozása szerinti osztályba sorolása; étkezési rend; utazási csomagban foglalt szolgáltatások; az utazó utazásszervező által elfogadott különleges igényei;  csoportos utazás esetében a várható létszám; minimális utaslétszám, ennek hiányában a felmondás határideje; szolgáltatások nyelve; akadálymentesítettség lehetősége; fizetési feltételek; a csomag teljes ára, adókkal együtt és minden további előreláthatóan várható díj, illeték, és egyéb költség; útlevél-, vízum- és egészségügyi előírások; az utazó részéről történő felmondás költségeinek vagy baleset, betegség vagy halál esetén a segítségnyújtás, a hazaszállítás költségeinek fedezetéül szolgáló fakultatív vagy kötelező biztosítás ; az utazásszervező helyi képviselőjének elérhetősége, sürgősségi telefonszám vagy kapcsolattartó elérhetősége, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel; kísérő nélküli kiskorú esetén a kapcsolat-tartás módja;

 

2.          Az utazási iroda segítséget nyújt az Utazónak amennyiben nehézségei támadnak amiatt, hogy

• Az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban és az utazási iroda kellő gondossággal sem láthat előre illetve azt nem volt képes elhárítani; vagy

• Vis major esetén

3.          Ha az Iroda fizetésképtelenné válik, a befizetett pénzösszegeket az Iroda, avagy a Biztosító visszafizeti. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné és az utazók szállítása a csomag részét képezi, akkor a Biztosító avagy az Iroda gondoskodik az utazók hazaszállításáról. Az utazók a Biztosítóval avagy a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály (székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.; e-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu; telefonszám: 06-1-458-5800) hatósággal vehetik fel a kapcsolatot, ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

4.          A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy igényeiket, vitás kérdéseiket békés úton, megegyezésre törekednek. 

5.          Egyezség hiányában az utazók a lakóhelyük szerint terü­letileg illetékes Kereskedelmi Kamaráknál működő Békéltető Testülethez is fordulhatnak ingyenes jogorvoslatért. Budapesti Békéltető Testület Elérhetőségei: /Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131, Fax: +36 1 488 2186/ A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

6.          A fogyasztók a területileg illetékes járási hivatalokhoz is fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

A szerződést ismerem és elfogadom.

 

 

Budapest, 2020.

 

 

……………………………………………

Utazó, illetve képviselője